Ο ποταμός Ιορδάνης αναγνωρίζει την έλευση Του Ιησού Χριστού ~ The river Jordan recognizes the coming of Jesus Christ

Reposted from @trisagionfilms

Ο ποταμός Ιορδάνης έτρεμε και οδηγήθηκε πίσω γεμάτος φόβο για τον ερχομό Σου κατά τη σάρκα, ενώ ο Ιωάννης αποσύρθηκε με δέος καθώς εκπλήρωνε τη διακονία ενός προφήτη. Οι τάξεις των αγγέλων στάθηκαν έκπληκτοι, όταν σε είδαν εν σάρκα να βαπτίζεσαι στα ρυάκια. Και εμείς, που ήμασταν στο σκοτάδι, γεμίζουμε φως καθώς σε υμνούμε, που εμφανίστηκες για να φωτίσεις όλους.

The river Jordan trembled and was driven backfilled with fear at Your coming in the flesh, while John drew back in awe as he fulfilled the ministry of a prophet. The ranks of angels stood amazed when they beheld You in the flesh being baptized in the streams.  And we, who were in darkness, are filled with light as we praise You, who have appeared to enlighten all. 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.