Φωνή Κυρίου επί των υδάτων (Ψαλμός 28:3) ~ Voice of The Lord over the waters (Psalm 28:3)

Φωνή Κυρίου ακούστηκε πάνω από την Ιορδανία, όταν ο Άγιος Ιωάννης βάπτισε τον Σωτήρα του κόσμου.  Όταν ξέσπασε η δυνατή θύελλα και έπνεαν δυνατοί άνεμοι, στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου και τότε η καταιγίδα κόπασε και οι άνεμοι ησύχασαν. 

Πότε οι άνθρωποι θα είναι τόσο υπάκουοι στη φωνή του Κυρίου, όπως κάνουν τα άλογα στοιχεία της φύσης; 
Και πάλι, τα “ύδατα” πρέπει να ερμηνευθούν ως “άνθρωποι” – οι οποίοι υπακούουν στη φωνή του Κυρίου – δηλ. οι απόστολοι και οι άγιοι. Όπως το νερό, κάλυπταν τη γη με το κήρυγμα του Χριστού του Θεού μας. Όπως και το νερό, ξεδίψασαν τον διψασμένο κόσμο απο την πηγή της αιωνίου ζωής και ο κόσμος αποκαταστάθηκε και άνθισε. Σ’ αυτούς, όπως ακριβώς και στο κοινό νερό, φανερώθηκαν αναρίθμητα θαύματα, επειδή υποτάχθηκαν στο θέλημα του Θεού, υπάκουσαν στη φωνή του Κυρίου, ακριβώς όπως το νερό.

Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ μας να είμαστε υπάκουοι στη φωνή Σου. Βοήθησέ μας να ταπεινωνόμαστε, βλέποντας τα άψυχα στοιχεία να Σε υπακούνε καλύτερα από ότι εμείς.

Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
(Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ο Πρόλογος της Αχρίδος, Οκτώβριος, εκδ. Άθως, σ. 134-136)

The voice of the Lord was heard over Jordan when Saint John baptized the Savior of the world. And it came to pass, when there was a great storm in the sea of Galilee, that the voice of the LORD was heard, and the storm ceased, and the winds ceased.

When will people be as obedient to the voice of the Lord as are the non-logical elements of nature?

Again, the “waters” must be interpreted as “people” – who obey the voice of the Lord – ie the apostles and saints. Like water, they covered the earth with the preaching of Christ our God. Like water, they quenched the thirst of the thirsty world from the fountain of eternal life, and the world was restored and flourished. In them, just as in ordinary water, innumerable miracles were revealed, because they submitted to the will of God, obeyed the voice of the Lord, just like water.

Lord Jesus Christ, help us to obey Your voice. Help us to humble ourselves by seeing the inanimate elements obey You better than we do. To You belongs Praise, Glory.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.