Θεοφάνεια, η μέρα που Ο Θεός μας παρουσίασε τον αγαπητό Του Υιό ~Theophany, the day God presented His Beloved Son to us

Άγιε Κύριε, Αγιε στη δημιουργία Σου:
όσα έκανες διά τού Λόγου Σου,
τα καθαγίασες διά του Πνεύματος,
Κραταιέ Κύριε, Κραταιέ διά του Πάθους Σου:
προς χάριν τού κόσμου Συ όδευσες προς το θάνατό Σου
-προς χάριν τού κόσμου Συ αναστήθηκες.

Αθάνατε Κύριε, με τις φωνές μας Σε υμνούμε:
ο Πάτερ, Υιέ και Άγιον Πνεύμα – ο Θεός, ελέησον ημάς!

-Ό Πατήρ, ο Οποίος εμφανίστηκε πάνω από τον Ιορδάνη ως Φωνή
-Το Πνεύμα, το Οποίο υπερίπτατο σαν κατάλευκο Περιστέρι
– Ό Υιός, ο Οποίος βαπτίστηκε από τον προφήτη Ιωάννη:

Τρεις ακτίνες Φωτός, Ένα Φως έλαμψε.
‘Ω, Τριάς φανερωθείσα, με της φωνές μας Σε υμνούμε:
Πάτερ, Υιέ και Άγιον Πνεύμα – ο Θεός, ελέησον ημάς!

Holy Lord, Holy in Your creation:

what You created by Your Word only, You sanctified them by the Spirit,

Powerful Lord, Powerful through Your Passion:

for the sake of the world, You accompanied to Your death

-for the sake of the world You were resurrected.

Immortal Lord, with our voices We praise You:

the Father, the Son, and the Holy Spirit – God have mercy on us!

-The Father, Who appeared above the Jordan as the Voice

-The Spirit, Who soared like a white dove

– The Son, Who was baptized by the prophet John:

Three rays of Light, One Light shone.

‘Oh, Three revealed, with her voices we praise You:

Father, Son, and Holy Spirit – God have mercy on us!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.