Ετοιμάσου ποταμέ Ιορδάνη ~ Get ready, oh River of Jordan.

Ετοιμάσου ποταμέ Ιορδάνη. Πρόκειται ο Χριστός ο Θεός να βαπτισθεί από τον Ιωάννη, ώστε μέσα στα δικά σου νερά, να σπάσει τα αόρατα κεφάλια των δρακόντων, με την θεότητά Του. Έρημος του Ιορδάνη, να χαίρεσαι, τα βουνά να σκιρτάτε με χαρά. Ήρθε η αιώνια Ζωή για να ξανακαλέσει τον Αδάμ. Ω! Ιωάννη Πρόδρομε, φώναξε ως φωνή που βροντοφωνάζεις: ετοιμάσατε τον δρόμο του Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια Του.

Get ready, oh River of Jordan. Christ the God is going to be baptized by John, so that in your waters, He will break the invisible heads of the dragons, with His divinity. Desert of the Jordan, rejoice, mountains skate with joy. Eternal Life came to call Adam again. Oh! John Prodrome the Baptist, shout as a voice that thunders: prepare the way of the Lord, make His paths straight.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.