Ό,τι έχουμε είναι δωρεά της Χάρης Του Θεού ~ Everything we own is a gift of the Grace of God

Όταν επιμένουμε στον εγωισμό και την αλαζονεία μας, στην πραγματικότητα εμένουμε στην θνητότητα, αφού ο εγωιστής είναι σκληρόκαρδος άνθρωπος και άρα δεν κάνει χώρο στην καρδιά του για να κατοικήσει το πνεύμα Του Θεού.

Αντίθετα, ο ταπεινός στέκεται με ταπείνωση μπροστά στο Θεό και αναγνωρίζει πως ό,τι έχει, είτε είναι χάρισμα είτε είναι αγαθό υλικό ή πνευματικό, είναι δωρεά Του Θεού.

 Ακόμα και οι αγαθοεργίες δεν θα πρέπει να γίνονται από υπερηφάνεια , έτσι ώστε να μας θαυμάσουν ή να μας επαινέσουν οι άλλοι, αλλά θα πρέπει να γίνονται σιωπηλά και να γίνονται στο όνομα της αγάπης Του Χριστού. Διαφορετικά , μπορεί αυτές οι φαινομενικά καλές πράξεις να μας στερήσουν τον παράδεισο, όταν συνοδεύονται από έπαρση.

Όπως λέει και το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον 6:3 ¬

“Εσύ, αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου”

 When we insist on our selfishness and arrogance, we are in fact dwelling on mortality, since the selfish person is cold-hearted and therefore does not make room in his heart to dwell in the spirit of God.

On the contrary, the humble person humbly stands before God and acknowledges that everything he has, whether it is a skill or material or spiritual thing, is a gift from God.

Even good deeds should not be done out of pride, so that others may admire us or praise us, but should be done silently and in the name of Christ’s love. Otherwise, these seemingly good deeds may deprive us of paradise when accompanied by arrogance.

As Matthew 6: 3 says ¬

“You, on the contrary, when you give alms, let not your left hand know what your right hand is doing”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.