Ο Θεός και η πλάση ~ God and creation

Αν παραμείνουμε σιωπηλοί και παρατηρήσουμε την φύση , θα διαπιστώσουμε ότι παντού βρίσκεται ο Θεός και περιμένει να τον ανακαλύψουμε. Ενώ εμείς ψάχνουμε επίπλαστες λύσεις και επιστημονικές εξηγήσεις στο τι πάει στραβά στη ζωή μας , εκείνος μας καλεί απλά να κοιτάξουμε γύρω μας – τα έχει πλάσει όλα τόσο απλά και προσιτά, ώστε να μην έχουμε δικαιολογία που δεν τον αναγνωρίζουμε σαν Πατέρα μας. Είναι όμως ελεήμων, διαφορετικά μετά τη θυσία Του Μονογενή Του Υιού, δεν θα δεχόταν κανένα επιχείρημα ως προς την αποστασία μας από την Αγάπη Του.

Αν παρακολουθήσουμε τα ζωάκια στην φύση, που είναι μικρά και πιθανόν να έχουν απομακρυνθεί ή χαθεί από την μάνα τους, γίνονται επιθετικά μόλις πάμε να τα πλησιάσουμε. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί είναι φοβισμένα. Όταν όμως τους δώσουμε αγάπη, θα μας το επιστρέψουν στο δεκαπλάσιο, κι αυτό γιατί τα συναισθήματά τους είναι αγνά, δίχως να εμπλέκεται ο ανθρώπινος δόλος , που μπλέκει την αγάπη με την συναλλαγή και την ανταπόδοση.

If we remain silent and observe nature, we will find that God is everywhere and waiting to be discovered. As we search for artificial solutions and scientific explanations for what is going wrong with our lives, He simply invites us to take a look around us – He has created everything simple and approachable so that we have no excuse for not recognizing Him as our Father. But He is merciful, otherwise, after the sacrifice of His Only Begotten Son, He would not accept any argument as to our apostasy from His Love.

If we observe the animals in nature, which are small and may have been separated or got lost from their mother, they only become aggressive as soon as we try to move towards them. But this is because they are scared. But when we give them love, they will return it to us tenfold, and this is because their feelings are pure, without involving human deceit, which confuses love with transaction and reciprocity.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.