Ο Θεός είναι παντού ~ God Is everywhere

Ο Θεός είναι παντού, και μας δίνει τις απαντήσεις που ψάχνουμε , αρκεί να μείνουμε σιωπηλοί και να τον ψηλαφίσουμε με την καρδιά μας και όχι με την λογική μας. Ως τότε , ενώ εμείς ψάχνουμε τρόπους για να εξυψώσουμε την φθαρτή, χωματένια μας ύπαρξη, ο Θεός και ο Υιός Του, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, θα βρίσκει τρόπους για να μας ταπεινώνει, έτσι ώστε να διασώσει την ψυχή μας από το αμάρτημα της υπερηφάνειας και να μας κρατήσει μακριά από την άβυσσο που φυλάει ο Αρχάγγελος Ουριήλ.

God Is everywhere, and He gives us the answers we seek, as long as we remain silent and feel Him with our heart and not with our logic. Until then, as we seek ways to exalt our perishable, earthly existence, God and His Son, our Lord Jesus Christ, will continue to find ways to humble us so that we can save our souls from the sin of pride. and keep us away from the abyss that is guarded by the Archangel Uriel.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.