Λόγια Ορθοδόξων Χριστιανών Αγίων ~Orthodox Christian Saint Quotes

Αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία, που αποτελεί το εισιτήριο για την άλλη, την αληθινή ζωή. Αυτή η ζωή, δεν είναι παρά ένα όνειρο. Ένα όνειρο, που παρόλα αυτά, μας έχει δοθεί για να κάνουμε ορθή χρήση ¬ την ομολογία πίστεως του μόνου φιλάνθρωπου Ιησού Χριστού.

This life is a test, which is the ticket to the other, real life. This life is just a dream. A dream, which nevertheless has been given to us to make proper use of ¬which is the confession of our Orthodox Christian faith of the only true Living God and the only friend man has – Jesus Christ.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.