Δεν είμαι τα λάθη μου ~ I am not my mistakes

Ο Θεός, μας συγχωρεί πραγματικά τα λάθη και την ιστορία του παρελθόντος μας. Μας αγαπά τόσο που έστειλε Τον Μονογενή Υιό Του να πάρει στις πλάτες Του και να καθαρίσει με τις πληγές Του, όλα μας τα λάθη και τις αμαρτίες. Το να εμμέναμε λοιπόν στο παρελθόν μας, θα ήταν κάτι που θα Τον λυπούσε. Εξάλλου ο ίδιος ο Χριστός Είναι Ζωή, Είναι Φως και κατά αυτόν τον τρόπο θα ήθελε να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Με το αίμα που έχυσε πάνω στον Σταυρό του μαρτυρίου, νέκρωσε την αξία που είχαν τα λάθη και οι αμαρτίες μας και μας ξαναχάρισε την ζωή, σαν να βγήκαμε καθαροί και αμόλυντοι, για δεύτερη φορά, από την κοιλιά της μάνας μας.

God truly forgives us of the mistakes and history of our past. He loves us so much that He sent His Only Begotten Son to take on His shoulders and cleanse through His wounds all of our mistakes and sins. So to dwell on our past would be something that would Him sad. After all, Christ himself is Life, He is Light, and in this way, He would like us to move towards the future. With the blood he shed on the Cross of martyrdom, He deprived the value of our mistakes and sins and gave us life again, as if we came out pure and undefiled, for the second time, out from our mother’s womb.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.